Zugführer

Sven Marzian E-Mail:

Zugtruppführer

Andreas Ronecker E-Mail:

Gruppenführer Bergungsgruppe

Armin Gralow E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe

N. N. E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

Stephan Krämling E-Mail:

Truppführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

N. N. E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen

Truppführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen

Kevin Strizek E-Mail:
Martin Rutschmann E-Mail: