Zugführer

Sven Marzian E-Mail:

Zugtruppführer

Andreas Ronecker E-Mail:

Gruppenführer Bergungsgruppe 1

Armin Gralow E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe 1

N. N. E-Mail:

Gruppenführer Bergungsgruppe 2

Stephan Krämling E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe 2

N. N. E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen

Truppführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen

Kevin Strizek E-Mail:
Martin Rutschmann E-Mail: