Zugführer

Andreas Ronecker E-Mail:

Zugtruppführer

Alexander Schmidt E-Mail:

Gruppenführer Bergungsgruppe

Truppführer Bergungsgruppe

Richard Lasch E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

Stephan Krämling E-Mail:

Truppführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

Markus Riese E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen

Kevin Strizek E-Mail:

Truppführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen

Martin Rutschmann E-Mail:
Patrick Dunne E-Mail: